Cíleně zaměřené aktivity ŠVP

Spolupráce s rodiči dětí

Zákonné zástupce dětí považujeme za nejdůležitější partnery při vzdělávání dětí a péči o ně. Máme na mysli, že mateřská škola je většinou první vzdělávací institucí se kterou se rodiče setkávají a mnoho je pro ně nového nebo nezvyklého.  Snažíme se o korektní, věcný a citlivý přístup k řešení záležitostí dětí. Rodičům nabízíme  individuální konzultace, schůzky, přednášky odborníků z pedagogicko -psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra .  Využíváme formu anket  či dotazníků pro zjištění některých informací od rodičů. Rodiče informujeme osobními rozhovory, vyvěšením informací na nástěnce v šatně dětí, ve vitríně v obci, e-mailem a webovými stránkami MŠ. Rodiče mohou požádat učitelku nebo ředitelku o informace nebo o  individuální konzultaci týkající se výchovy a vzdělávání  jejich dítěte. Záležitosti dětí projednáváme důsledně individuálně, nikoliv na schůzkách rodičů nebo za přítomnosti jiných osob. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat  předpisy na ochranu osobnosti dětí i rodičů GDPR.  Pro rodiče  s dětmi organizujeme  Vánoční zvonění, táboráky na zahradě MŠ , besídky a akademie k výročí mateřské  školy. Společně s rodiči každoročně organizujeme Dětský karneval na kulturním domě i pro veřejnost.   Zpracovala M. Maňásková, ředitelka MŠ.


Edukační skupina pro děti s odkladem povinné školní docházky (OPŠD)

Děti, které mají odklad školní docházky již prošly ročním programem Dobrý start. Odklad mají většinou z důvodu dílčí nezralosti. S těmito dětmi  kromě denních činností ve třídě  pracujeme zpravidla 1x týdně v edukační skupince . Činnosti jsou zaměřeny na podporu oslabených funkcí  u jednotlivých dětí , ale současně   nabízíme dětem i náročnější činnosti , aby se rozvíjely i v tom,  co  při rozhodování o OPŠD  bylo v normě.

Předplavecký výcvik dětí 

Podrobnosti v příloze.​

"K čemu nás nabádá přírodní zahrada MŠ"

Podrobnosti v příloze.​

Digitální vzdělávání prostřednictvím dotykového panelu Multiboard.

Každá škola i mateřská škola by se měla snažit držet krok s technickým a společenským vývojem.                           IT technologie jsou dnes běžnou součástí světa okolo nás . Naším cílem je, aby se  děti s   nimi naučily zacházet tak, aby jim byly k prospěchu a uměly se vyhnout jejich rizikům. Podrobnosti v příloze.

M. Maňásková, ředitelka MŠ

Elektronická stavebnice Boffin 100

Pro  podporu technického myšlení dětí a seznamování s jednoduchými fyzikálními  principy - "jak věci fungují" jsme nejstarším dětem o vánocích 2017 pořídili  základní sady elektronické stavebnice BOFFIN 100.   Děti  se učí podle plánků sestavit jednoduché fyzikální sestavy a odměnou při správném sestavení je fungování - svítí světýlko, točí se vrtulka , ozývá se zvuk. Děti si při hře procvičují   i barvy a prostorové představy - který díl patří úplně dolů ,který nad něj a který vedle , vpravo x vlevo, dále početní představy - různý počet  kolíků na dílech stavebnice atd. Stavebnice také vede děti k pořádkumilovnosti  a dodržování pravidel - po hře musí díly přesně uložit do krabice a vytáhnout tužkové baterie z napájecího dílu. Stavebnice mají děti k dispozici v každé třídě.  M. Maňásková, ředitelka MŠ

Hraní v mateřské škole

adaptační program pro rodiče s dětmi staršími 2,5 roku ,které zatím nechodí do MŠ.

 Podrobnosti v příloze.

Logopedická prevence v MŠ 

"Dobrý start" -Program pro předškoláky