Dobrý start

Program pro předškoláky
Dobrý start

V MŠ Babice pracujeme s dětmi metodou Jany Swierkoszové „Metoda dobrého startu“. Je to soubor lekcí, které jsou zaměřeny na cílenou podporu funkcí, které budou děti potřebovat po nástupu do 1. třídy ZŠ.

Každá lekce obsahuje  činnosti s hláskami, slovem, rytmem, počtem slabik, grafomotorické, pohybové předmatematické a další dovednosti. Důraz je kladený na správný úchop tužky.

Důraz klademe také na samostatnost dětí při používání pomůcek a vytváření návyku jejich pečlivého ukládání podle instrukce učitelky. Lekce probíhají zpravidla 1x týdně ve skupince okolo 10 dětí.

Výstupem jsou pracovní listy s grafomotorickým úkolem jako průprava pro psaní. Pro tuto činnost jsou zvlášť proškoleny paní učitelky Martina Palánková, Bc. Ivona Sovadinová a ředitelka Marie Maňásková